ད་སྔ་གཟིགས་བཞིན་པ།  མདུན་ངོས། > ཐོན་ཁུངས་ཕབ་སྤྱོད། > བོད་ཡིག་གི་སྐོར།
མིང་། ༄༅། །སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ༨
སྐད་རིགས། བོད་ཡིག
མཉེན་ཆས་ཀྱི་རིགས། རྒྱུན་བཀོལ་མཉེན་
བེད་སྤྱོད་ཁོར་ཡུག /Win9X/Me/WinNT/2000/XP/Unix/Linux/MAC OS/Other
ཡིག་ཆའི་ཆེ་ཆུང་། 305.47 MB
སྒྲིག་བཟོ་མཁན།
དྲ་གནས། དྲ་ཚིགས།
སྤེལ་དུས། 2012-07-19
ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས། [ ཕབ་ལེན་སྦྲེལ་གནས།1 ]
འཚམས་སྦྱོར། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དཔེ་ཆའི་གླེགས་བམ་སྐར་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ལ་འགྲན་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཅིང་། ནང་དོན་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཟབ་གསང་རིག་པའི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་དཔེ་གཟུགས་སུ་བསྡུས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་དཔེ་གཞུང་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་《བཀའ་འགྱུར་》དང་《བསྟན་འགྱུར་》གཉིས་སུ་གྲགས་ལ། བསྡོམས་་ཆོས་ཚན་༦༥༧༠ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ཀྱང་སྡེ་ཚན་དུ་མར་ཕྱེ་སྟེ་མ་ལག་གོ་རིམ་ཡོད་པ་དང་། ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཤེས་བྱ་སྣ་བརྒྱའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་རྙིང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནང་ཆོས་(ལྷག་པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་)དང་བོད་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་གལ་ཆེ་ཞིང་ཆེས་རྩ་བར་གྱུར་པའི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ཡིན། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ནང་གིས་མ་ཚད་འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ནང་དུའང་རིན་ཆེའི་རྒྱུ་ནོར་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།
གློག་མཁན་རྣམས་པའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་Adobe Reader གཉེན་ཆས་དགོས།
གཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་ས་གནས།http://www.teducn.com/e/DownSys/DownSoft/?classid=132&id=54&pathid=0
གསལ་བཤད། ༡ ཕབ་ལེན་མཉེན་ཆས་བཀོལ་ན་མྱུར་ཚད་ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་སྲིད།
༢ མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་ན་ང་ཚོ་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
༣ དྲ་ཚིགས་འདིའི་སྟེང་གི་མཉེན་ཆས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་པར་དབང་ཁོང་རྩོམ་པ་པོའམ་སྒྲིག་བཟོ་པར་དབང་།
པར་ལྡན་འོས་སྦྱོར།
ཉེ་ལམ་གསར་བརྗེས།
ཕབ་ཐེངས་མང་ཤོས།
 
Copyright © 2005 - 2024 Teducn.com
phone:18997245213 QQ:89457590
དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་ཡོད་ཚད་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་དྲ་བར་དབང་།
ཡིག་ཟམ། gangjian_xn@hotmail.com
འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར། ༡༨༩༩༧༢༤༥༢༡༣青ICP备18000196号