ད་སྔ་གཟིགས་བཞིན་པ།  མདུན་ངོས། > བརྙན་གཟུགས་ཕྱོགས་འདུས། > གླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོ།
མིང་།
༄༅། །གངས་ལྗོངས་སྐྱིད་པའི་དགའ་སྟོན། ༣

ཁྲིད་མཁན།
ཡིག་ཆའི་རིགས།
གཟུགས།
བལྟ་གནས།
[ 1 ]
གསལ་བཤད།

སློབ་ཁྲིད་ལ་གཟིགས་མི་ཐུབ་ན་ང་ཚོ་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

 

མཚམས་སྦྱོར།
 

༄༅། །གངས་ལྗོངས་སྐྱིད་པའི་དགའ་སྟོན།༢༠༡༡

པར་ལྡན་འོས་སྦྱོར།
ཉེ་ལམ་གསར་བརྗེས།
ཕབ་ཐེངས་མང་ཤོས།
 
Copyright © 2005 - 2024 Teducn.com
phone:18997245213 QQ:89457590
དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་ཡོད་ཚད་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་དྲ་བར་དབང་།
ཡིག་ཟམ། gangjian_xn@hotmail.com
འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར། ༡༨༩༩༧༢༤༥༢༡༣青ICP备18000196号
无标题文档